VEDTEKTER

for

SAMEIET SANDNES MARITIM

                          Vedtatt av årsmøtet den 4.april   2006

Revidert av årsmøte den 17.april 2007. den 26.mars 2009 14.april 2015. Den 14.april 2016. Den 30.mars 2017. Den 12.april 2018Den 20.mai 2021. Referanse til den nye eierseksjons loven LOV-2017-06-16-65. 01.01. 2019 merket med

§ 1 Navn

Sameiets navn er SAMEIET SANDNES MARITIM. Sameiet er opprettet ved seksjon eierne begjæring tinglyst 19.desember 2003.

§ 2

Hva sameiet omfatter

Sameiet gnr 38 bnr 1795 i Sandnes kommune, bestående av 2 blokker med 40 eierseksjoner og 2 avfalls boder. Den enkelte seksjonseier har en eierseksjon med tilknyttet enerett til bruk av den, eventuelt de bruksenheter vedkommende seksjonseier har grunnbokshjemmel til.

Hver eierseksjon består av enerett til bruk deler av en bruksenhet som utgjør en klart avgrenset og sammenhengende del av bygningene på eiendommen. Eierseksjonen inkluderer utsikt terrasse /sol terrasse, bod og 1stk parkeringsplass i lukket anlegg i underetasjen.

Den ytre ramme for disse, så som rekkverk, reisverk, kledning, er å anse som fellesareal på linje med bygningskroppen for øvrig (reisverk, kledning), og således bl.a. undergitt de ordensregler som er gitt for eierseksjonen.

Det er fastsatt en eierseksjons brøk for hver eierseksjon etter eierseksjonens størrelse, basert på den enkelte bruks enhets bruksareal (BRA) (dvs. eksklusiv utsikt terrasse / sol (terrasse). 

De deler av eierseksjonen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter, er fellesareal. Til fellesarealene hører således blant annet hele bygningskroppen med vegger, dekker og konstruksjoner samt inngangsdører, utvendige vinduer, trapperom med heis, ganger, andre fellesrom og store deler av ute arealet. Stamledningsnettet for vann og avløp fram til avgreining punktene til de enkelte bruksenhetene og elektrisitet fram til bruks enhetenes sikringsskap, er fellesanlegg. Det samme er andre innretninger og installasjoner som skal tjene seksjonseiernes fellesbehov.

Den enkelte eierseksjon skal benyttes til boligformål.                                                    

  § 3                            
Formål

Styrets formålet med eierseksjonen er å:

-          Ivareta driften av eierseksjonen.

-          Administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg og fellesareal.

-          Ivareta alle andre saker av felles interesse.

-          Utarbeide og ivareta kontrakter/avtaler som sikrer driften av eierseksjonen.

                                                                                § 4

                                                                      Fysisk råderett

Den enkelte seksjonseier har enerett til bruk av sin eierseksjon, og rett til å utnytte fellesarealer til det de er ment eller vanligvis brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. Eierne av de respektive eierseksjoner har bruksrett stk parkeringsplass og bod i lukket anlegg i underetasjen som tilleggs areal.

Utsikt terrasse / sol terrasse som er del av hoveddelen / tilleggs areal til den enkelte eierseksjon.

Det pålegges den enkelte seksjonseier å sørge for og bekoste alt innvendig vedlikehold av eierseksjonen, pålegges den enkelte seksjonseier herunder innvendige flater på utsikt terrasse / sol terrasse.

Grunnet byggets konstruksjon bør ikke fliser / belegg legges på gulv sol terrasse. Dersom dette gjøres og det skulle oppstå lekkasje til tilstøtende inne rom, da vil ikke sameiet eller sameiets forsikring dekke eventuelle skader.

Den ytre ramme for disse, så som rekkverk, reisverk, kledning. TV antenner / fiberkabel er å anse som fellesareal på linje med bygningskroppen og således undergitt de ordensregler som gitt for eierseksjonen.

Eierseksjonen må ikke brukes slik at det er unødig eller urimelig ulempe for andre seksjonseiere. Fellesarealene må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk som er avtalt eller forutsatt.

Styret kan gi bestemmelser, fastsette reglement for hvorledes fellesarealer skal benyttes herunder regler for lagring i garasjeanlegget, oppheng av blomster kasser, TV antenner, luft til luft varmepumpe, stativer for skjerming, eller lignende på terrasser / fellesarealet m.v.

Nye eiere skal ved innflytting påføre sitt navn med leilighet nr på porttelefontavle og Postkasse.

Det er ikke tillatt å skifte ut sameiets låssystem ei heller benytte ekstra lås til leilighetens inngangsdør. Dette gjelder også bodene i sameiets garasjeanlegg. Dette for å ivareta HMS krav for sameiet.

Styrets avgjørelse kan bringes inn for årsmøtet. Eierseksjonen har rett til å føre nye installasjoner i bruksenheten hvis det ikke skaper vesentlige ulempe for den aktuelle seksjonseier ref.

*

*

Parkering og andre tiltak for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne

.

     §5

     Rettslig rådighet 

Med unntak av de begrensninger som følger av disse vedtekter og av *§ 67.Overgangsbestemmelser, har den enkelte seksjonseier full rettslig rådighet over sin bruksenhet. seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sin eierseksjonen.

Ethvert salg eller bortleie av eierseksjonen skal meldes skriftlig til eierseksjonens Styre / forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker.                                                                      

Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to eierseksjoner i et og samme

eierseksjon. ref.

Parkeringsplass i lukket anlegg i underetasjen kan kun leies ut til eierseksjonens beboere.

utvendige parkering plass utenfor Daleveien 24 er markert med skilt.  » Denne parkeringsplass er for eierseksjonens beboere og gjester.»

Eierseksjonens

Ved salg eller bortleie påligger det den enkelte seksjonseier å følge eierseksjonens vedtekter samt å gjøre eiere eller nye leietakere kjent med vedtekter og hus ordensregler.

Nye eiere er forpliktet til å vedta eierseksjonen vedtekter.                                                                                                 

Seksjonseieren har ikke forkjøp- eller innløsningsrett.  Eierseksjonen har ikke oppløsningsrett.

§ 6
Ordinært årsmøte

Den øverste myndighet i eierseksjonen utøves av årsmøte.

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Alle seksjonseiere har rett til å delta i årsmøte med forslags-, tale-, og stemmerett. Forretningsføreren og revisor kan delta i årsmøtet med forslags- og talerett.

seksjonseiers ektefelle, samboer eller annet husstandsmedlem har møte- og talerett.

Årsmøtet innkalles skriftlig av styret med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt bestemt angi de saker som skal behandles. Dersom et forslag som etter *§ 43. Innkalling til årsmøte eller vedtektene må vedtas med minst 2/3 flertall skal behandles, må hovedinnholdet i forslaget være angitt i innkallingen.

Bortsett fra saker nevnt i neste avsnitt kan årsmøtet bare treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen på denne måten.

Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen skal det årsmøtet behandle:

1.        Styrets årsberetning
2.        Styrets regnskap, ev regnskapsoversikt
3.        Valg av styre
4.        Budsjett for kommende år.

Årsmøtet ledes av styrets leder, eller annen person valgt ved møtes konstituering.

Årsberetning, regnskap skal sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i årsmøtet.

Saker som seksjonseier ønsker behandlet på årsmøtet, skal sendes styret skriftlig senest 10 dager før møtet.

Årsmøtet skal kun behandle saker som er nevnt i innkallingen.

Årsmøtet kan med alminnelig flertall vedta at eierseksjonen skal ha forretningsfører. Det hører i så fall under styret å ansette, si opp og avskjedige forretningsfører, gi vedkommende instruks, fastsette vederlag og føre tilsyn med at forretningsfører oppfyller sine plikter.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 2 seksjonseier med minst 10% av stemmene fremsetter skriftlig krav om det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært årsmøtet med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal skje på samme måte som for ordinært årsmøte,

* § 42 .Ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet skal kun behandle saker som er nevnt i innkallingen.                                                                                                   

Styreleder har ansvar for å føres protokoll over saker som behandles som ble behandlet på ekstraordinært årsmøte. Styreleder og minst en seksjonseier som utpekes av ekstraordinært årsmøte til å underskrive protokollen.                                                                                                       

§ 8

Årsmøtet vedtak

Ved avstemninger regnes flertallet etter antall stemmer. Hver seksjonseier har stemmerett med en stemme for hver eierseksjon de eier.

Seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge fram skriftlig datert fullmakt.

Med mindre annet følger av vedtektene eller*§ 49, gjelder som årsmøtet beslutning det som flertallet av stemmene er avgitt for. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i noen avstemning på årsmøtet om avtale med seg selv eller nærstående eller om eget eller nærstående ansvar.

Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i årsmøtet for vedtak om bl.a.:

a)        endring av vedtektene,

b)        ombygging, påbygging, fasade eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i eierseksjonen går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,

c)        omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter,

d)        salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap,

e)        andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,

f)        tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomiske ansvar eller utlegg for seksjonseiernes på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene.

Følgende beslutninger krever tilslutning fra de seksjonseiere det gjelder:

a) innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige rådigheten over

eierseksjonen,

c) innføring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av felleskostnadene, ref.§14 vedtekter.

Årsmøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse seksjonseiere eller andre en urimelig fordel på andre seksjonseiernes bekostning. Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen krever enstemmighet blant seksjonseierne.

                                                                       § 9
                                                                   Styret

Sameiet skal ha et styre på 3 medlemmer og 2 vara medlemmer henholdsvis vara medlem 1 og vara medlem 2 som velges av årsmøtet. Styremedlemmene tjenestegjør i to år med mindre en kortere eller lengre tjenestetid blir bestemt av det årsmøtet som foretar valget. Styret skal ha en styreleder som velges særskilt av årsmøtet. Styret velger innen sin midte nestleder.

Vara medlemmer innkalles til hvert styremøte for å holde seg oppdatert, vara medlem 1 har første stemmerett når det er forfall av styremedlemmer

.

*

Valg av styret, tjenestetid.

Hvert år velger årsmøtet nye styremedlemmer/ vara medlemmer for å sikre kontinuiteten i styret arbeid. Funksjonstiden for medlemmene er normalt 2 år.

Styremedlemmer /vara medlemmer kan gjenvelges.

Valg komité velges av årsmøtet. Valgkomité kommer med forslag med navn på nye styremedlemmer og vara medlemmer.

Ved valgene anses den eller de kandidater som oppnår flest stemmer som valgt, selv om den enkelte ikke oppnår vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styremedlemmene og vara medlemmene skal komme fra seksjonseierne eller tilhøre dennes husstand.

*

Styret oppgaver

Styremøte ledes av styrets leder, eller i dens fravær av styrets nestleder.

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av eierseksjonen anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet.

*

.Styrets beslutningsmyndighet

Styret kan ta beslutninger som ikke i loven eller vedtekter er lagt til andre organer.

Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

Styret har det overordnede ansvar til å utarbeide og ivareta kontrakter/avtaler som sikrer driften av eierseksjonen.

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.

Styret kan ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed.

Styret vedtar hvert år et budsjett og fastsetter størrelsen på fellesutgifter og legger dette frem for årsmøtet for godkjenning.

Ved utførelsen av sitt oppdrag kan styret treffe vedtak og sette i gang ethvert tiltak som ikke etter loven eller vedtektene skal vedtas av årsmøte. Vedtak treffes med alminnelig flertallet. 

Møteleder skal føre referat over styrmøter. Referat skal underskrives av møtedeltakere.

Informasjon til Seksjonseierne

Styret skal informere seksjonseierne dersom det under forvaltningen av eiendommen oppstår behov for å iverksette tiltak som ikke er behandlet på styremøtet og som anses å være av vesentlig betydning for seksjonseierne herunder tiltak som vil pådra seksjonseierne kostnader utover den budsjetterte kostnadsramme. Likedan skal seksjonseierne varsles dersom vedlikeholdsarbeid kan føre til hindringer når det gjelder bruk av fellesarealet.

                                                           § 10
                                   Styrets adgang til å forplikte sameiet

Styret representerer seksjonseierne og forplikter dem med underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap i saker som gjelder seksjonseierne felles rettigheter og plikter, herunder gjennomføringen av vedtak truffet av årsmøtet eller styret, og plikter som angår fellesareal og fast eiendom for øvrig.

PANTERETT FOR SEKSJONEIERENS FORPLIKTELSER

For krav mot en seksjonseier som følger av seksjonseierne forholdet, herunder krav om dekning av felleskostnader, har de øvrige seksjonseierne panterett i den aktuelle seksjonseier seksjon for et beløp, stort kr 15000,-som sikkerhet for seksjonseierens forpliktelser ovenfor eierseksjonen. Beløpet reguleres iht. konsumprisindeksen per 1.1.hvert år.

MISLIGHOLD OG FRAVIKELSE

Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret etter 14 dagers skriftlig varsel, rett til å gjøre gjeldende alle kreditorrettigheter iht. panteretten.

Dersom en seksjonseier gjør seg skyldig i grovt eller gjentatt vesentlig mislighold, også av ikke økonomiske karakter kan styret med 90 dagers varsel kreve leiligheten fraflyttes og eierseksjon selges. Som vesentlig mislighold regnes også gjentatte brudd på vedtekter og/eller ordensregler. Disse forhold er regulert særskilt § 18 og § 19.

§ 11

                                                           Ordensregler

Ordensregler for Sameiet Sandnes Maritim ble vedtatt av årsmøtet den 4.april 2006.

Tilføyelser godkjent på årsmøtet 31.3.2008. 25.3.2010.14.4.2015. 30.3.2017. 2019. 30.05.2021.

                                                 § 12

                               Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten

* § 32  Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.

Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

inventar

utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker

apparater, for eksempel brannslukningsapparat

skap, benker, innvendige dører med karmer

listverk, skillevegger, tapet

gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk

vegg-, gulv- og

 plater

himling

rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring

vinduer og ytterdører.

våt rom

Seksjonseieren skal vedlikeholde

 slik at lekkasjer unngås.

Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.

Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt i annet, tredje og fjerde ledd, men ikke utskifting av sluk, vinduer og ytterdører.

Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.

Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.

I vedtektene kan det fastsettes at vedlikeholdsplikten etter denne paragrafen helt eller delvis pålegger sameiet.

Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskifting, etter denne paragrafen. Denne plikten gjelder selv om vedlikeholdet skulle ha vært utført av den tidligere seksjonseieren.

Den enkelte seksjonseier skal for egen regning holde sin bruksenhet forsvarlig vedlike slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre seksjonseierne. Videre pålegges den enkelte seksjonseier å sørge for og bekoste, herunder innvendige flater på utsikt terrassene / sol terrasse. Ref § 4.

Parkeringsplass i lukket anlegg i underetasjen vedlikeholdes av eierseksjonen og kostnadene til dette inngår i felleskostnadene. Rengjøring av parkeringsplass pålegges den enkelte seksjonseier.

Eierseksjonen utvendige parkering plass utenfor Daleveien 24. vedlikeholdes av eierseksjonen og er markert med skilt.                                                                                                                    «Denne parkeringsplass er for eierseksjonens beboere og gjester»

Seksjonseier som ikke overholder vedlikeholdsplikten skal erstatte tap dette påfører andre seksjonseiere. 

§ 13

Vedlikehold av fellesareal

Fellesarealet skal holdes forsvarlig ved like. Det er utarbeidet kontrakter over vedlikeholds program for eierseksjonen

Med to tredjedels flertall kan årsmøte vedta avsetning til påkostning fond til bruk for bestemte tiltak for standardhevning.

Styret skal gjennomføre pålegg gitt av offentlige myndigheter vedrørende eiendommen.

§ 14
Felleskostnader

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte eierseksjon er felleskostnader. Disse skal fordeles mellom seksjonseiere etter seksjons brøken.

Som felleskostnader anses blant annet:

a)        eiendoms forsikring,

b)        kostnader til indre og ytre vedlikehold av fellesarealer, og parkeringsanlegget.

c)        lys/oppvarming av fellesarealer

d)        kostnader ved forretningsførsel og styrehonorarer.

Generelt:

a)      Tv-grunnpakke er ikke med i eierseksjons brøken og vil fra 1.5.09, komme som tillegg med sin faktiske kostnad på de månedlige felleskostnader til eierseksjonen.

b)

ved eierskifte er erverver av eierseksjonen ansvarlig for felleskostnader fra det tidspunkt eierseksjonen er overtatt. Tidligere eier er medansvarlig for felleskostnadene inntil ny eier av leiligheten meldt inn til Styre / forretningsfører.

                § 15

Betaling av felleskostnader

Styret skal påse at alle fellesutgifter blir dekket av seksjonseiere slik at det unngås at kreditorer gjør krav gjeldende mot den enkelte seksjonseier for eierseksjonens forpliktelser.

Den enkelte seksjonseier skal innen den 20. i hver måned etterskuddsvis innbetale et à konto beløp til dekning av sin andel av de årlige felleskostnadene. Beløpets størrelse fastsettes av årsmøtet slik at de samlede à konto beløp med rimelig margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av ett år. Eventuelt overskudd skal ikke tilbakebetales, men skal hensyn tas ved fastsettelse av à konto beløp for neste periode. Unnlatelse av å betale fastsatt andel av fellesutgifter anses som mislighold fra seksjonseiers side.

       § 16

Seksjonseier heftelser for seksjonseier ansvar og forpliktelser utad

* § 30 . For seksjonseier felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte seksjonseier i forhold til sin seksjonsbrøk.

Eiendommen skal til enhver tid holdes betryggende forsikret i godkjent selskap. Styret er ansvarlig for at forsikring tegnes og at forsikringspremie betales.

Påkostninger på den enkelte eierseksjon som ikke omfattes av eierseksjonens fellesforsikring, må den enkelte seksjonseier selv forsikre på betryggende måte. Innboforsikring må tegnes av den enkelte seksjonseier.

I tilfelle skade oppstår i eier bruksenhet og dette medfører konsekvenser / skade for andre leiligheter og fellesareal som kommer inn under byggets fullverdigforsikring. Eierseksjonen må i slike tilfeller dekke skaden opp til byggets gjeldende egenandel.

Styret skal kontaktes umiddelbart i alle saker hvor byggets fullverdigforsikring må benyttes

   § 18 

seksjonseiernes forpliktelser

                                   Panterett for

* § 31. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det har kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

 § 19

                                           Mislighold og fravikelse

Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter i sameieforholdet, kan styret pålegge vedkommende å selge eierseksjonen. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve eierseksjonen solgt. 

Medfører en seksjonseier oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er seksjonseier oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse aveierseksjonenetter*§12-1.

   § 20

Installasjon og lading av EL-Biler og lading av batteri til EL-sykler og elektrisk Scooter.

1) Installasjon for lading av Elbiler

Den som ønsker å installere lading av Elbil må søke styret og vedlegge de gjeldende lade tekniske krav fra bilprodusenten.

Installasjon kan ikke påbegynnes før styret har gitt sin godkjennelse.

Det kreves eget opplegg for strømuttak med 1-fase inntil 16 amp. sikring fra elektrisk skap i garasje som føres fram til seksjon eier parkeringsplass og laderen må være av typen Salto, Defa og Zaptec Pro.

Installasjonen skal utføres av godkjent installatør og være i.h.h.t installasjonsspesifikasjon fra Salto 543. Installasjonskostnad dekkes i sin helhet av leilighetseier.

Når antall uttak for ladning av Elbil blir høyere enn 4 stk per bygg må det installeres et DEFA billadestyring CLU med 2stk CLU kabler som står for fordeling av strømmen til bygg og biler.

Styret står for bestilling og installasjon av DEFA CLU billadestyring. Materiell og installasjonskostnader. Kostnader fordeles likt mellom de 4 lade stasjonene som trenger 2stk CLU kabler. Styret vil gjennom vårt regnskap firma videre fakturere de berørte parter med kr 3000,- pr ladestasjon, hvor pris som kan reguleres.

For videre installasjon av ladere her trens det 1stk CLU kabel (Den andre følger installasjon og pris av lader) Styret vil gjennom vårt regnskap firma videre fakturere kr 1500,- pr ladestasjon, hvor pris som kan reguleres.

Forbruksberegningen baseres på Elbil bransjen gjennomsnittstall og Huseiernes Landsforbund beregninger og settes til:

Forbruk 0,25 kwh. / km x Gjennomsnitt kjørelengde 15000km = 3750 kwh. årlig. Gjeldende Nettleie og strømpris fra søkers dato legges til grunn. Styret kan 2ganger årlig pr 1.12 0g pr 1.6 justere gjeldende nettleie og strømpris, som da vil gjøres gjeldende fra 1.7 eller 1.1

Med nåværende strøm priser + nettleie tilsvarende kr 3600,- pr år. Strømforbruket belastes andelseiere gjennom felleskostnadene med kr 300,- pr mnd.

De som ønsker å installere stikkontakt/uttak for lading av EL- sykkel batteri og elektrisk scooter i garasje bod må søke styret om dette.

Installasjon utføres av godkjent installatør og kan ikke påbegynnes før styret har gitt sin godkjennelse.

Der det kreves eget elektrisk uttak for lading av batteri til EL Sykler. Uttaket installeres i leilighetseiers bod. For elektriske scooter på vegg i garasje som styret godkjenner. Installasjon og strømforbruk dekkes i sin helhet av seksjonseier

Årlig avgift for å lade batteri til EL- sykkel og elektriske scooter er stipulert til kr 300,-.

Dersom seksjonseier fjerner batteriet fra sykkelen og alltid lader batteriet i sin leilighet påløper ingen ekstra lade kostnad.

Sandnes den 10.mai 2022.

Alf Egil Toollefsen                                                             Atle Pedersen

Styreleder                                                                        Nestleder