Ordensregler med kommentarer ble godkjent på sameier møte den 4.april 2006. Tilføyelser godkjent på sameier møte den 25.3.2010 - 14.4.2015 - 30.03.2017 - 14.05.2019 er gjort gjeldende for Sameiet Sandnes Maritim.

Referanse til den nye eierseksjons loven LOV-2017-06-16-65. 01.01. 2019 merket med

Formål

Reglementet skal sikre oss alle, ro, trygghet, orden og trivelige bo forhold i

Sameiet Sandnes Maritim. Hver enkelt seksjonseier er ansvarlig for at de vedtatte ordensreglene blir fulgt. Den overordnede hensikt med reglene er å hindre at seksjonenblir brukt slik at andre beboere ikke sjeneres.

Ordensregler, rundskriv eller oppslag fra styret, er bindende for alle sameiere, leietakere og besøkende.

Tvister mellom sameiere om forståelse av ordensregler avgjøres av styret. Ved eventuell motstrid går vedtekter foran ordensregler.

Tvister rapporteres skriftlig til styret.

Kontaktpersoner vedrørende ordensregler og vedtekter er styrets medlemmer.

Hvis noen av punktene i ordensreglene bør endres evt. fjernes, kan dette gjøres ved at vedkommende sameier(e) setter fram forslag om dette til årsmøte. Ordensreglene kan endres, opprettes eller fjernes ved alminnelig flertall.

1. Bruk av fellesrom

  a) Det er ikke tillatt å sette fra seg sykler, ski, barnevogner, sparker m.v. i trapperom eller ganger dersom dette kan være til sjenanse for andre eller hindrer fri ferdsel.  Sykkelstativer / bod i garasjeanlegg er avsatt til slike formål.

b) Inngangsdører og garasjedør skal alltid være låst.

Dører til boder skal alltid holdes låst.

c)   Det er forbudt med røyking i ganger, heiser og i garasje.

d)   Sameier er ansvarlig for at beboerne, eventuelle leietakere eller andre som gis adgang til leiligheten og fellesområde blir kjent med disse ordensregler.

All søppel skal legges i containere (ikke ved siden av) i Sameiets avfalls boder. Søppel sorteres iht.                                          -Svart stor container for restavfall og plast samt metallemballasje.                                                                                             -Blå stor container for papiravfall. (

Pappesker må brettes sammen før dekastes

)

-Brun containerne for matrester og grønt hageavfall.                                                                                                                                                          - Glass og metall emballasje legges i liten beholder med oransje lokk.                                                                                                             

Renovatørene

henter søppel hver onsdag

*

     -Grovavfall, farlig avfall, EE - avfall og tøy hentes på bestilling. Ring tlf. 529 79 500. Det kastes kun husholdningsavfall i våre utvendige avfalls boder som de kommunale renovatørene normalt tar hånd om                                                                                                                   Går en tom for matavfallsposer, så kan diss hentes på Servicekontoret eller Sandnes bibliotek. Alt annet / større avfall må beboerne selv sørge for å fjerne. Eller Ring tlf. 529 79 500 for henting.    Se*S­andnes Kommune avfall og gjenvinning

2. Bruk av utendørs / parkering / fellesarealer

a)Alle synlige endringer på bygningene, innebefatter antenner, parabol,luft til luft varmepumpe. Styret legger NOVAP (Norsk varmepumpe forening til grunn for behandling)

og lignende, skal før iverksettelsen forelegges styret for behandling.

c)   Sameiets utvendige parkerings plass utenfor Daleveien 24 er markert med skilt. Denne er for Sameies beboere og gjester. 

d)   Garasjeplass er en oppstillingsplass for bil, motorsykkel, tilhenger som kan plasseres innenfor tildelt parkeringsplass.

   Det er ikke tillatt å hensette uregistrerte kjøretøyer, campingvogner, båter,

ei heller ikke være lagerplass for annet utstyr, uten etter særskilt tillatelse fra styret,

for en kortere periode.

  Orden og renhold av tildelt parkeringsplass er sameiers ansvar.

e) Etter å ha kjørt inn eller ut i garasjen, skal en stoppe for å se til at garasjeporten

    går ned, og at uvedkommende ikke sniker seg inn.

f) Tildelt ekstra parkeringsplass følger ikke automatisk med når en seksjon selges eller leies ut.

3. Bruk av egen leilighet

  a) Radio, TV, stereoanlegg m.v. skal alltid benyttes hensynsfullt og avdempet.

Støyende oppussingsarbeider med boremaskin eller hobbyarbeider som medfører høyt lydnivå skal ikke forekomme etter kl 2200.

b) Skade på sanitær/- eller elektrisk opplegg som skyldes manglende vedlikehold eller skjødesløs behandling,er Sameieren ansvarlig for. Sameieren er også ansvarlig for ubetenksom omgang med vann.

c) Det må ikke kastes søppel eller andre fremmedlegemer i klosetter som kan forårsake blokkering avløp. 

d) Sameieren skal straks gi styret melding dersom det oppdages skader på bygningene eller på fellesarealet.

4. Bruk av Utsiktsterrasse / sol terrasse

  a) Terrassene er å regne som en del av leiligheten og ovenstående som er nevnt om bruk av leiligheten gjelder også for denne.

b)   Fra 2. og 3.etg er det ikke tillatt å riste eller banke klær, matter m.v. fra terrasser eller vindu. Lufting av sengetøy og klær på terrasser må skje på en slik måte at det ikke virker sjenerende på beboeren i etasjen under.

5.  Reinhold ute og inne

  a)   Renhold av trappeoppganger og inngangsparti foretas av innleid firma. Det samme gjelder utvendig vask av alle faste vinduer mot Nor, inkludert takvinduer. Mot Sør er det kun vinduer i 3etasje som ikke kan vaskes av eier. Mot lekeplassen vaskes alle vinduer. Der hvor gitter er nære vindu må vask utføres av eier.

6.  Dyrehold

Ordensregler §6 Husdyr, ha hund i leilighet. Sameiet følger Eierseksjonsloven*§28 og til enhver tid gjeldende lover når det gjelder å holde husdyr i leilighet. Den som ønsker å holde husdyr i sin leilighet må søke styret før anskaffelse av dyret. Det må og innhentes tillatelse fra 2/3 av andelseierne i den aktuelle oppgangen. Berettigede klager eller dersom dyret er til sjenanse for flere kan dette medføre at tillatelse ikke gis. Unntatt fra denne bestemmelse er husdyr som holdes i bur eller akvarium.

7. Rotteplage

Det må ikke legges ut mat til fugler, katter eller hunder på sol terrasse, hekker / trær eller på plen eller andre ute områder

8. Installasjon og lading av Elbiler og lading av batteri til EL - sykler

Se vedtekter § 20

Sandnes den 21. mai 2021.

   Styreleder Øystein Jonassen                                          Nestleder Atle Pedersen                                                                                                             

ORDENSREGLER FOR SAMEIET SANDNES MARITIM

 e) Utvendige a

b) Sameierne skal i fellesskap holde gangstier, inngangspartier og hageanlegg i orden og fri for søppel og ellers

 verne om plener og beplantning.